A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku
Autor Grzegorz Grzybek
Data umieszczenia 16.06.2010 16:14
Prezydent Miasta Białegostoku
podaje do publicznej wiadomości
Informację o możliwości zapoznania się z treścią projektu dokumentu pt.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku” oraz wniesienia uwag i wniosków.
„Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku” jest kontynuacją wykonanej w 2009r. mapy akustycznej i wskazuje obszary, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz przedstawia działania i kierunki naprawcze zmierzające do zlikwidowania lub ograniczenia uciążliwości hałasowej wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku” poddaje się ocenie mieszkańców Białegostoku w ramach udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów i udostępnia się:
-       w wersji drukowanej: w Departamencie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Branickiego 9, pok. 314, tel. (85) 869-6516;
-       w wersji elektronicznej w postaci plików do pobrania: na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bip.bialystok.pl
Z uwagi na powyższe, w dniach od 17 czerwca 2010r. do 08 lipca 2010r. (włącznie) można składać uwagi i wnioski do dokumentu:
-       pisemnie: na adres Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, ul. Branickiego 9, 15-950 Białystok lub na fax 85-869-6529,
-       ustnie do protokołu: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, ul. Branickiego 9, Białystok, pok. 314, w dniach pracy Urzędu, w godzinach: 800÷1500,
-       za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e-mail: bialystok@bmtargoss.pl
Wszystkie wnioski i uwagi do dokumentu zostaną rozpatrzone, a informacje o ich uwzględnieniu zostaną zamieszczone w załączniku do „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku" dotyczącym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski wniesione po terminie nie będą uwzględnione.
pdfPOSPH_Białystok_Część_1.pdfpdf, 2248 KB
pdfPOSPH_Białystok_Część_2.pdfpdf, 401 KB
pdfPOSPH_Białystok_Część_3.pdfpdf, 4969 KB
Kategorie Komunikaty
Ostatnia modyfikacja: 24.06.2010, 08:01
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Powiązane informacje
Słowa kluczowe