A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Utworzony przez: 08.01.2010, 10:51

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

  

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 Nr 14, poz. 92 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

 

1. Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.
2. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;
2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

 

Osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Białegostoku posiadające orzeczenie o :
 

 • stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lekkim,
 • zaliczeniu do jednej z grup inwalidów: I, II, III,
 • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, częściowej niezdolności do pracy,
 • niepełnosprawności – osoby do 16 roku życia,

 

mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON):

 

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier w komunikowaniu się,
 • likwidację barier technicznych,
 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.

 

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeśli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych i jeżeli ich przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

W przypadku dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, przekroczenie kryterium dochodowego, powoduje obniżenie wysokości dofinansowania o kwotę, o którą dochód został przekroczony. Wysokość dofinansowania uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym uzależniona jest od posiadanego orzeczenia i wynosi odpowiednio:
 

 • dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności/I grupa – 27 % przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/II grupa – 25 % przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osób o lekkim stopniu niepełnosprawności/III grupa – 22 % przeciętnego wynagrodzenia,
 • osoby zatrudnione w zakładach pracy chronionej – 18 % przeciętnego wynagrodzenia.

 

Osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Wysokość dofinansowania pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym wynosi 18 % przeciętnego wynagrodzenia.

 

W przypadku dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się i likwidacji barier technicznych wysokość dofinansowania nie jest zależna od dochodu osoby niepełnosprawnej i wynosi do 80 % kosztów likwidacji barier, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

O dofinansowanie mogą również ubiegać się:
 

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w następującym zadaniu:
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
 1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w następującym zadaniu:
 • dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.
 1. Fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty mogą się ubiegać o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla indywidualnych osób niepełnosprawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wynosi do 60 % kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.
 

Ostatnia modyfikacja: 30.01.2010, 13:42
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Malmeda 8

15-440 Białystok

tel. 85 678 31 00

fax 85 678 31 03

sekretariat@mopr.bialystok.pl  

 


Dział Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

ul. Biała 13/33

15-434 Białystok

tel. 85 654 48 77
fax. 85 743 54 37

www.mopr.bialystok.pl

Godziny Pracy

Poniedziałek, środa – piątek

w godz. 7.30 – 15.30
Wtorek w godz. 8.00 – 16.00

Godziny przyjmowania interesantów

Poniedziałek, środa – piątek

w godz. 7.45 – 15.15
Wtorek w godz. 8.15 – 15.45

Zobacz także

 

Środowiskowy Dom Samopomocy