A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Podstrefa Białystok

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 232, poz. 1559) SSSE została rozszerzona o podstrefę Białystok. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.


Tereny Podstrefy Białystok zlokalizowane są w południowo-wschodniej części miasta, w obrębie 21 - Dojlidy, rejon ulic: A. Mickiewicza, J. Kuronia, F. Karpińskiego, Myśliwskiej i Solnickiej.


 

Podstrefa Białystok obejmuje tereny o łącznej powierzchni 29,9129 ha, w tym:

 • kompleks 1 - o pow. 19,2284 ha - położony przy ul. J. Kuronia, A. Mickiewicza,
 • kompleks 2 - o pow. 10,6845 ha - położony przy ul. Myśliwskiej.

 

Kompleksy zostały podzielone na 11 działek inwestycyjnych, odpowiednio:

 • - kompleks 1 - na 9 działek o powierzchniach:
  • 3,3781 ha (nr ew. 767/29, obr. 21) – „A 1”,

  • 3,3447 ha ( nr ew. 767/30, obr. 21) – „A 2”,

  • 1,0668 ha (nr.ew. działki 767/14, obr. 21) – „B”

  • 1,4995 ha (nr.ew. działki 767/15, obr. 21) – „H”

  • 0,9966 ha (nr.ew. działki 767/16, obr. 21) – „C”

  • 2,0534 ha (nr.ew. działki 767/17, obr. 21) – „G”

  • 2,0286 ha (nr.ew. działki 767/19, obr. 21) – „D”

  • 2,0690 ha (nr.ew. działki 767/20, obr. 21) – „E”

  • 2,2635 ha (nr.ew. działki 767/21, obr. 21) – „F”

   oraz

  • 0,5282 ha - wydzielony obszar z przeznaczeniem na ciek wodny, który stanowi własność samorządu terytorialnego, jest wodą publiczną (nr.ew. działki 767/18, obr. 21)
 • kompleks 2 - na 2 działki o powierzchniach:
  • 5,3422 ha (nr.ew. działki 771/17, obr. 21) – „J”
  • 5,3423 ha (nr.ew. działki 771/18, obr. 21) - „K.
    

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PODSTREFY

 

 • Uchwała Nr XXXIX/470/13 Rady Miasta Białystok z dn. 25 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic J. Kuronia oraz F. Karpińskiego).

 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolami 1P, U, 2P, U przeznacza się pod zabudowę produkcyjną (w tym lokalizację baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego) i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

 

STWORZENIE DOSTĘPNOŚCI DO TERENÓW PODSTREFY


W ramach stworzenia dostępności do terenów inwestycyjnych w roku 2009 w ramach projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic” została zrealizowana infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa, teletechniczna) oraz nawierzchnie ulic okalających tereny Podstrefy tj. A. Mickiewicza, J. Kuronia, Myśliwskiej, Żurawiej, F. Karpińskiego.

 

Wartość inwestycji – 50 305 956,61 PLN, w tym dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – 44 029 660,62 PLN.

 

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE SSSE I NABYCIA NIERUCHOMOŚCI


Warunki oraz sposób przeprowadzania przetargów i rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2548 z późn. zm.) oraz przyjęty przez Zarząd SSSE S.A. Regulamin przetargów i rokowań.


Szczegółowe informacje na temat procedury uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz procedury nabycia gruntu dostępne są pod linkiem http://www.ssse.com.pl/PL/przetargi.php (także w zakładce „pobierz akty prawne”).


Regulamin przeprowadzania przetargów i rokowań przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. dostępny jest na stronie [ http://www.ssse.com.pl/download/akty.rtf ]
 

ULGI I PREFERENCJE MAJĄCE ZASTOSOWANIE W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm.) pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) albo na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) - stanowi pomoc regionalną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji,
 2. tworzenia nowych miejsc pracy.

 

Ulgi w podatku dochodowym w przypadku kosztów nowej inwestycji


W przypadku woj. podlaskiego wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji wynosi 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych; dla przedsiębiorców średnich - 60%, dla małych - 70%.


Warunkiem skorzystania z pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji jest:

 • utrzymanie środków trwałych przez okres 5 lat od momentu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat,
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia całej inwestycji lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców.


Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. EUR przy zachowaniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 5 lat oraz 3 lat dla MSP.


Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez samodzielnego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

 

Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.

 

Ulgi w podatku dochodowym z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy

 

Wielkość udzielonej pomocy stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru (w przypadku Podlasia 50%, a dla przedsiębiorców małych i średnich odpowiednio - 70% i 60%) i 2-letnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmujących koszty płacy brutto powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne ponoszonych przez przedsiębiorcę. Od przedsiębiorcy wymagane jest utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat - dla dużych lub 3 lata dla małych i średnich.

 

Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

 

Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Inwestorów
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

tel. 85 869 60 28
fax 85 869 62 11
e-mail: b.in@um.bialystok.pl 


Departament Skarbu
ul. Słonimska 1

tel. 85 869 62 78

fax 85 869 62 20

dsk@um.bialystok.pl


Biuro Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
16 - 400 Suwałki
ul. Noniewicza 49
tel./fax 87 565 22 17

            87 565 24 49
ssse@ssse.com.pl
http://www.ssse.com.pl/

 

Tereny Podstrefy
Informacje o przetargach

Informacje o sprzedaży nieruchomości gminnych w Podstrefie Białystok są zamieszczane na stronie:

 • Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bialystok.pl (zakładka - Przetargi na nieruchomości),
 • Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej www.ssse.com.pl (zakładka - Zaproszenie do przetargu lub rokowań).