A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

 

Oficjalna strona Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

 

LOKALIZACJA BPN-T:


Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest zlokalizowany w południowej części miasta, na terenie, który położony jest w granicach osiedla „Dojlidy” w rejonie ulic Borsuczej, Żurawiej i Myśliwskiej w Białymstoku.

 

BPN – T położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zagospodarowanych i zabudowanych nieruchomości o funkcji usługowej oraz terenu Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Zlokalizowanie terenów Strefy i Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego w bezpośrednim sąsiedztwie umożliwi stworzenie w południowo-wschodniej części miasta wydzielonego obszaru o charakterze ośrodka – dzielnicy naukowo-przemysłowej, generującej sferę badawczą oraz sektor produkcji i usług, opartych o wysoko wyspecjalizowane technologie i innowacyjne rozwiązania.

 

Zakres lokalizacyjny projektu Białostocki Park Naukowo –Technologiczny:
 


 

 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU OBEJMUJE:

 

 • kompleksowe uzbrojenie i udostępnienie terenów pod zabudowę przemysłową, produkcyjną i usługową - docelowo o pow. 26 ha - poprzez przebudowę ulic na terenie i wokół Parku (Ks. St. Suchowolca, Zabłudowska, Plażowa, Borsucza, ul. Jacka Kuronia, Myśliwska, Proroka Eliasza, Karpińskiego, KD-11D)
 • zagospodarowanie terenów o pow. 3,4 ha poprzez wybudowanie:
  - Inkubatora Technologicznego i Administracji BPN-T
  - budynku Centrum Technologicznego

 

Łączna powierzchnia użytkowa wybudowanych obiektów brutto – 13 000 m2, z czego:
- Inkubator Technologiczny i Administracja BPN-T około – 5 750 m2,
- budynek Centrum Technologicznego około – 7 250 m2.

 

 • wyposażenie budynków.


Inkubator Technologiczny i Administracja BPN-T


Budynek Inkubatora Technologicznego i Administracji będzie głównym obiektem powstającego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Będzie pełnił funkcje logistyczne związane z administrowaniem i rozwojem BPNT oraz wspieraniem powstawania i rozwoju firm wysokich technologii poprzez oferowanie im urządzonej powierzchni biurowo-usługowej na preferencyjnych warunkach.

Centrum Technologiczne


Budynek Centrum Technologicznego będzie służył realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez rezydentów Parku działalności usługowej i produkcyjnej w zakresie wysokich technologii oraz realizacją zadań wynikających z uczestnictwa rezydentów Parku w programach badawczo-naukowych. W części technologiczno-usługowej Centrum będzie znajdować się hala technologiczna, pomieszczenia laboratoryjne oraz powierzchnia typu „open space” przeznaczona na pomieszczenia biurowe do wynajęcia.

 

MISJA I CEL UTWORZENIA BPN-T


Misją i celem utworzenia BPN-T jest zrównoważony rozwój gospodarczy miasta Białegostoku i regionu - Podlasia, poprzez promowanie kultury nowoczesnych technologii, innowacji i konkurencji wśród przedsiębiorców i instytucji funkcjonujących w uwarunkowaniach opartych na wiedzy poprzez:

 • stymulowanie i zarządzanie przepływem wiedzy, technologii pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami i rynkami,
 • wspieranie tworzenia i rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy poprzez inkubowanie i proces pączkowania (spin-off),
 • kreowanie/tworzenie wysokiej jakości usług oraz obiektów i terytorium o wysokim standardzie.


BPN-T - FUNKCJE I ZADANIA

 

 • inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług wsparcia dla firm innowacyjnych,
 • aktywizowanie współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowo–badawczym,
 • wynajem powierzchni biurowej, produkcyjnej, usługowej i laboratoryjnej dla rozwijających się przedsiębiorstw oraz jednostek naukowo–badawczych,
 • zarządzanie terenami inwestycyjnymi,
 • pozyskiwanie inwestorów.

 

Efektem i celem funkcjonowania BPN-T będzie stworzenie i rozwój nowoczesnej infrastruktury dla przedsiębiorców opierających swoją działalność na zaawansowanych technologiach. Wpłynie to na dynamiczne ożywienie gospodarcze i wzrost konkurencyjności miasta i regionu. Duży nacisk będzie położony na przedsiębiorczość akademicką – ze względu na liczne uczelnie wyższe, funkcjonujące w mieście oraz potencjał ich absolwentów.

 

PREFEROWANE BRANŻE W PARKU:

 

 • biotechnologia i farmakologia
 • produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych
 • technologie materiałowe
 • nanotechnologie i teletechnika
 • informatyka
 • elektronika i elektrotechnika

 

ZAAWANSOWANIE PRAC

 
Z dniem 1 lipca 2011 r. - na mocy uchwały nr XI/78/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz nadania Statutu (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego Nr 136, poz. 1575) BPN-T zaczął funkcjonować jako odrębny podmiot w formie jednostki budżetowej.

 

Do zadań jednostki budżetowej Białostocki Park Naukowo-Technologiczny będzie należało zarządzanie wytworzoną w ramach projektu infrastrukturą, ustalanie zasad i koordynowanie procesu naboru lokatorów Parku oraz świadczenie usług przedsiębiorcom.

 

Szczegółowe informacje, m.in. o bieżącym zaawansowaniu prac związanych z realizacją Projektu, aktualnych wydarzeniach i ofercie Parku oraz zasadach rekrutacji do obiektów BPN-T są dostępne na oficjalnej stronie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego www.bpnt.bialystok.pl
 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:
Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 11.2008 r.
Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: 12.2014 r.

 

ŚRODKI FINANSOWE:
Całkowita wartość Projektu wynosi 168 016 630,85 zł, z tego wydatki kwalifikowalne to kwota 143 397 518,25 zł.
 

Projekt uzyskał dofinansowanie w łącznej kwocie 125 995 398,15 zł (co stanowi 87,86% wydatków kwalifikowalnych), w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na 2007-2013 – 118 947 431,89 zł oraz z budżetu państwa - 7 047 966,26 zł.
 

ZAGADNIENIA DODATKOWE


W trakcie realizacji Projektu „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” Miasto Białystok - w roli jednego z Partnerów – uczestniczyło w Projekcie „REDIS” – Restructuring districts into Science Quarters, który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT II Priorytet 1. Miasta motory wzrostu i miejsc pracy, Działanie 2. Rozwój gospodarki opartej na innowacjach i wiedzy.

 

Liderem i pomysłodawcą projektu było miasto Magdeburg w Niemczech, a partnerami - poza Białymstokiem - następujące miasta: Aarhus (Dania), Halle/Saale (Niemcy), Wiedeń (Austria), Pireus (Grecja), Manresa (Hiszpania), Newcastle (Wielka Brytania).

 

Projekt dotyczył wymiany doświadczeń na temat restrukturyzacji obszarów miejskich w dzielnice nauki, koncentrował się na rozwoju miast poprzez promocję nauki i przedsiębiorczości. Celem przedmiotowej sieci współpracy było wypracowanie modelu bardziej efektywnego wykorzystywania wiedzy i innowacji w miastach oraz tworzenia lepszych warunków do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Każde z miast partnerów projektu tworzyło lub rozwijało dzielnicę nauki. W przypadku Białegostoku projekt dotyczył Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.


Projekt był realizowany w okresie od maja 2008 r. do kwietnia 2011 r. Koszty całkowite wyniosły około 157 tys. PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ok. 125 tys. PLN. 

Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Wizualizacje BPN-T

 

 

 

 

 

Projekt koncepcyjny Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego

 

Wykonawca: Industria Baltic Group. Industria Project Sp. z o.o. - Gdańsk