A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Program Ochrony Powietrza
Utworzony przez: Elżbieta Kuptel 10.12.2009, 09:38

Spis Treści

 1. Źródła emisji do powietrza na terenie miasta Białegostoku,
 2. Ocena jakości powietrza,
 3. Standardy jakości powietrza.
   

1. Źródła emisji do powietrza na terenie miasta Białegostoku

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie miasta Białegostoku są duże obiekty energetyczne (Elektrociepłownia Białystok SA, Ciepłownia Zachód i ENERGO-TECH sp. z o.o. w Białymstoku) i przemysłowe, obiekty sektora bytowo – komunalnego oraz źródła mobilne (pojazdy samochodowe).


Obiekty energetyczne i przemysłowe
Do substancji mających największy udział w emisji zanieczyszczeń, pochodzących głównie z procesów spalania energetycznego należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pyły.


Pozostałe rodzaje zanieczyszczeń emitowane z zakładów przemysłowych wynikają z rodzaju produkcji i stosowanej technologii. Do najczęściej występujących zanieczyszczeń technologicznych należą: węglowodory alifatyczne, aromatyczne i ich pochodne, benzyna, alkohole alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, kwas octowy, butanol, ketony i pochodne, formaldehyd, ksylen, amoniak oraz w mniejszej ilości inne zanieczyszczenia związane ze specyfiką produkcji zakładu.


Największymi źródłami zanieczyszczeń przemysłowych na obszarze miasta Białegostoku są zakłady:

 • Elektrociepłownia S.A. Białystok,
 • MPEC Ciepłownia „Zachód” Białystok,

 

Wskaźniki emisji substancji wyemitowanych w roku 2009 przez zakłady przemysłowe, kształtowały się na poziomach:

 • dwutlenek azotu poniżej 16,58 Mg/km2 (14,99 Mg/km2 w 2008 r.),
 • dwutlenek siarki poniżej 14 34 Mg/km2 (17,18 Mg/km2 w 2008 r.),
 • tlenek węgla poniżej 3,85 Mg/km2 (4,37 Mg/km2 w 2008 r.),
 • dwutlenek węgla poniżej 1635,41 Mg/km2 (1156,64 Mg/km2 w 2008 r.),
 • zanieczyszczenia pyłowe 1, 88 Mg/km2 (2,72 Mg/km2 w 2008 r.).

 

Źródła mobilne
Układ komunikacyjny ma istotny wpływ na stan jakości powietrza. W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi.
 

W celu redukcji emisji ze źródeł liniowych prowadzi się działania polegające na poprawie stanu technicznego dróg już istniejących (w tym również likwidacja nieutwardzonych poboczy) oraz budowa nowych tras komunikacyjnych sprzyjających zwiększeniu płynności ruchu w mieście. W ostatnich latach wykonano m.in. następujące inwestycje drogowe:

 • przebudowę ul. Gen. Stanisława Maczka, mającej znaczenie obwodnicy miejskiej;
 • budowę przedłużenia ul. Piastowskiej o znaczeniu obwodnicy miejskiej, będącej elementem łączącym Trasę Generalską (ul. Gen. Stanisława Maczka, ul. Gen. Władysława Andersa, ul. Gen. Franciszka Kleeberga), z Trasą Kopernikowską o znaczeniu obwodnicy śródmiejskiej;
 • budowę ul. Jacka Kuronia od ul. Mickiewicza do ul. Plażowej, będącej połączeniem drogi wylotowej na Lublin z ul. Mickiewicza,
 • budowę i przebudowę ulic w centrum miasta, co spowodowało usprawnienie i uspokojenie ruchu w rejonach przyległych do tych ulic, przyczyniając się do redukcji emisji zanieczyszczeń, m.in.:
  • budowę dwóch jezdni ul. Wiejskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Krętą i ul. Świerkową do skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika i ul. Zwierzyniecką,
  • budowę dwóch jezdni ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika z ul. Zwierzyniecką do skrzyżowania z ul. Cieszyńską,
  • budowę dwóch jezdni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Młynową do skrzyżowania z ul. Mazowiecką,
  • budowę ul. Świętokrzyskiej łączącej ul. Berlinga z Trasą Generalską.

Powyższe działania w konsekwencji powodują ograniczenie oddziaływania hałasu drogowego na tereny zabudowy mieszkaniowej.


2. Ocena jakości powietrza

Jakość powietrza w Polsce monitorowana jest w ramach państwowego monitoringu środowiska; odpowiedzialność za jego prowadzenie spoczywa na Inspekcji Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektor Ochrony środowiska w Białymstoku odpowiada za monitoring i ocenę jakości powietrza w strefie aglomeracji białostockiej (powyżej 250 000 mieszkańców). System monitoringu jakości powietrza w Białymstoku składa się z 3 stacjonarnych stacji pomiarowych:

 • stacja przy ul. Waszyngtona 16, w której prowadzi się automatyczny pomiar dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM2.5 oraz pomiar manualny pyłu zawieszonego PM10,
 • stacja w Białymstoku, ul. 27 Lipca 80, w której prowadzi się automatyczny pomiar ozonu, dwutlenku azotu oraz dwutlenku siarki,
 • stacja WSSE w Białymstoku, ul. Warszawska 78A, w której prowadzi się manualny pomiar pyłu zawieszonego PM2.5 oraz automatyczny pomiar pyłu PM10

 

Ocenę jakości powietrza na terenie aglomeracji białostockiej dokonano w oparciu o wyniki pomiarów uzyskane z badań monitoringu powietrza przeprowadzonych w 2011 roku.
 

Stężenia dwutlenku siarki (SO2)
Maksymalne stężenia 1-godzinne w dobie - standard D1=350 µg/m3

Najwyższe maksymalne stężenie dwutlenku siarki 1-godzinne w powietrzu zaobserwowano w miesiącu styczniu na stacji pomiarowej ul. Waszyngtona i wynosiło 120,3 µg/m3 tj. 34,4 % standardu oraz w miesiącu marcu na stacji pomiarowej przy ul. 27 Lipca i wynosiło 58,3 µg/m3 tj. 16,8 % poziomu dopuszczalnego;


Stężenia 24-godzinne - standard D24=125 µg/m3
Najwyższe 24-godzinne stężenie dwutlenku siarki w powietrzu zaobserwowano na stacji pomiarowej przy ul. Waszyngtona i wynosiło 37,2 µg/m3 tj. 29,8 % standardu, na stacji pomiarowej przy ul. 27 Lipca wynosiło 25,3 µg/m3 tj. 20,2 % standardu.


Znaczny udział w emisji SO2 do powietrza ma spalanie węgla w obiektach energetycznych, zakładach przemysłowych oraz niska emisja. Istnieje zróżnicowanie maksymalnych 1-godzinnych stężeń SO2 między sezonem grzewczym i letnim.


Dwutlenek azotu NO2
Maksymalne stężenia 1-godzinne w dobie - standard D1=200 µg/m3
Najwyższe maksymalne stężenie dwutlenku azotu 1-godzinne w powietrzu zaobserwowano w miesiącu marcu na stacji pomiarowej ul. Waszyngtona i wynosiło 122,6 µg/m3 tj. 49,0% standardu oraz na stacji pomiarowej przy ul. 27 Lipca i wynosiło 89,2 µg/m3 tj. 35,7 % standardu.
 

Nieznaczna zmienność sezonowa stężeń tych zanieczyszczeń potwierdza tezę o głównym udziale w emisji NO2 do powietrza pojazdów samochodowych poruszających się ciągami komunikacyjnymi.
 

Ozon O3
Maksymalne stężenia 8-godzinne w dobie - standard D8=120 µg/m3
Najwyższe maksymalne stężenie ozonu 8-godzinne w powietrzu zaobserwowano w miesiącu lipcu na stacji pomiarowej ul. 27 Lipca i wynosiło 112,3 µg/m3 tj. 93,6 % standardu.
 

Tlenek węgla CO
Maksymalne stężenia 8-godzinne w dobie - standard D8=10 000 µg/m3
Maksymalne stężenie tlenku węgla 8-godzinne w powietrzu zaobserwowano w miesiącu marcu na stacji pomiarowej ul. Waszyngtona i wynosiło 4132 µg/m3 tj. 41,3% standardu
 

Pył zawieszony PM10
Standard D24=50 µg/m3
Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego D24 w roku kalendarzowym - 35 razy w roku
Wyniki badań monitoringowych prowadzonych w latach 20072010 generalnie nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu PM10. Powyższe badanie wykazały, że wartości stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 wyższe od standardu D24=50 µg/m3 występowały poniżej dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym dla stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM 10 określonej na 35 razy.


Zestawienie stężeń i ilości sytuacji przekroczeń stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM 10, które zanotowano w latach 2009-2011 roku na stacji pomiarowej przy ul. Waszyngtona.
 

ROK

Wartość stężenia

Liczba dni
z przekroczeniem
normy dobowej

2009

125,0 µg/m3 tj. 250 % standardu

26 razy w roku

2010

191,0 µg/m3 tj. 382 % standardu

25 razy w roku

2011

106,0 µg/m3 tj. 212 % standardu -

18 razy w roku

 

 

Zmiany stężeń dobowych pyłu PM10 w 2010 roku - ul. Waszyngtona

 

 

 

Zmiany stężeń dobowych pyłu PM10 w 2011 roku - ul. Waszyngtona

 

 

Na stacji pomiarowej przy ul. Warszawskiej 57A zanotowano przekroczenia stężeń 24-godzinnych pyłu PM10, ponieważ liczba dni z przekroczeniem normy dobowej była większa dopuszczalnej wartości częstości przekraczania.


Najwyższe maksymalne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 wynosiło 134,0 µg/m3 tj. 268% standardu, a liczba dni w roku z przekroczeniem normy dobowej wynosiła 52 razy. tacja przy ul. Warszawskiej 57A funkcjonuje w sieci monitoringowej od 2010 roku, a pomiaru stężeń pyłu PM10 w 2011 roku dokonano po raz pierwszy.


Zmiany stężeń dobowych pyłu PM10
 

 

 Na terenie aglomeracji białostockiej:

 • nie stwierdzono przekroczeń norm dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla
 • nie stwierdzono przekroczeń norm ozonu
 • nie stwierdzono przekroczeń normy pyłu zawieszonego PM10 w latach 2008-2010
 • stwierdzono przekroczenia normy pyłu zawieszonego PM10 w 2011 roku na stacji pomiarowej ul. Warszawska /pomiar prowadzony w 2011 roku/

 

Stan jakości powietrza Białegostoku, na który składają się wyniki z pomiarów na stacjach pomiarowych przy ul. Waszyngtona 16, ul. 27 Lipca 80, ul. Legionowa 8 pracujących w ramach krajowego monitoringu, zamieszany jest na bieżąco na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku: http://www.wios.bialystok.pl/?go=air


3. Standardy jakości powietrza

Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r poz. 1031). W rozporządzeniu określono m.in. :

 1. poziomy dopuszczalne, docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin oraz dopuszczalną częstość ich przekraczania,
 2. alarmowe poziomy dla niektórych substancji w powietrzu, których nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi;
 3. poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu;
 4. marginesy tolerancji dla niektórych poziomów dopuszczalnych, wyrażone jako malejąca wartość procentowa w stosunku do dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu w kolejnych latach.

 

Miasto Białystok ma opracowany Program ochrony powietrza dla aglomeracji białostockiej został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/328/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka” (Dz. Urz. Nr 110 poz. 1243).
 

Do pobrania:

 

Program ochrony powietrza. Część opisowa

pdfPOP_Bialystok_cz_1_opisowa.pdfpdf, 1086 KB

Program ochrony powietrza. Zadania i ograniczenia

pdfPOP_Bialystok_cz_2_zadania_i_ograniczenia.pdfpdf, 566 KB

Program ochrony powietrza. Uzasadnienie

pdfPOP_Bialystok_cz_3_uzasadnienie.pdfpdf, 5588 KB

Prezentacja programu ochrony powietrza dla aglomeracji białostockiej

pptPrezentacja_POP_Bialystok.pptppt, 3179 KB
Jak otworzyć pobrane pliki

Uchwała Nr XXVII/328/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka” dostępna jest na stronie internetowej :

http://www.bialystok.uw.gov.pl/dzienniki/dzienniki/2227.pdf

Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 23.08.2013, 14:45
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość