A A A Przełącz na wysoki kontrast

Konserwacja, likwidacja, przeniesienie, przebudowa rowu


w odniesieniu do Prawa wodnego ( tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 145)


Podstawowe pojęcia, zgodnie z art. 9. ustawy Prawo wodne

 • Urządzenia wodne - rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności: budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy oraz zbiorniki.
 • Kanały - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna, co najmniej 1, 5 m przy ich ujściu lub ujęciu.
 • Rowy - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1, 5 m przy ich ujściu.

 

OBOWIĄZKI właściciela rowu

 

Obowiązek prawidłowego utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów.

 • Zgodnie z art. 26 - Do obowiązków właściciela śródlądowych wód powierzchniowych należy:
 1. Zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz kanałów, będących w jego władaniu;
 2. Dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód;
 3. Regulowanie stanu wód lub przepływów w ciekach naturalnych oraz kanałach stosownie do możliwości wynikających ze znajdujących się na nich urządzeń wodnych oraz warunków hydrologicznych;
 4. Zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych
 5. Współudział w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych;
 6. Umożliwienie wykonywania obserwacji i pomiarów hydrologiczno-meteorologicznych oraz hydrogeologicznych.

 

 • Zgodnie z art. 64 ust. 1. - Utrzymywanie urządzeń wodnych polega na ich eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.

 

Jeżeli urządzenia nie są utrzymywane we właściwy sposób, to organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji ustala szczegółowe zakresy i terminy wykonywania obowiązku.
 

 • Zgodnie z art. 64 b. - W przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, powodującego zmianę jego funkcji lub szkodliwe oddziaływanie na grunty, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może, w drodze decyzji, nakazać przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód, określając warunki i termin wykonania tych czynności.

 

Likwidacja rowu może wiązać się ze zmianą warunków wodnych na gruncie i zgodnie z art. 29 Prawa wodnego, tut. urząd może przeprowadzić postępowanie w celu przywrócenia stanu wody na koszt właściciela gruntu, który zmiany dokonał.


Informacje o nielegalnej likwidacji rowów powinny być przekazywane do tut. urzędu celem podjęcia działań w celu jego przywrócenia.

 

 • Zgodnie z art. 29 ust. 1. - Właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich; odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.
 • Zgodnie z art. 29 ust. 2. - Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
 • Zgodnie z art. 29 ust. 3. - Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

 

PRAWA właściciela rowu
 

 

Właściciel urządzeń wodnych może, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego odbudować, rozbudować, przebudować, rozebrać lub zlikwidować urządzenie wodne np. rów.


Np. wnioskuje się o wydanie pozwolenie wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu na rowie.


DO WNIOSKU NA odbudowę, rozbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację urządzenia wodnego tj. rowu, przepustu dołącza się:

 

 1. Operat wodnoprawny.
 2. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania terenu.
 3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
 4. Opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego 217, 00 zł.

Wniosek może złożyć właściciel urządzenia wodnego lub osoba upoważniona, załączając upoważnienie wraz z opłatą skarbową 17, 00 zł.


Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane również na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132 ustawy Prawo wodne.


Zgodnie z art. 132 ustawy Prawo wodne, operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej, w wersji wydrukowanej oraz na elektronicznych nośnikach danych, jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.
 

Część opisowa operatu wodnoprawnego powinna zawierać:

 1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu.
 2. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli.
 3. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich.
 4. Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania.
 5. Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.
 6. Określenie wpływu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.
 7. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach.
 8. Informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.


Część graficzna operatu wodnoprawnego powinna zawierać:

 1. Plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu.
 2. Zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń.
 3. Schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.


Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. d, przepisy ustawy dotyczące robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych stosuje się przepisy dotyczące urządzeń wodnych, a zatem zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a) i ust. 2 pkt 2 oraz art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145), rów jest urządzeniem wodnym, na którego wykonanie (tj. przebudowę, rozbudowę, odbudowę lub likwidację) należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

 

Działania mające na celu zasypanie rowu i następnie ułożenie np. rury w jego trasie jest zmianą dotychczasowych właściwości użytkowych i sprawności technicznej urządzania wodnego i nie stanowi robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

 

Przykłady skutków zasypywania rowów

 • Zakryty rów na długości ok. 20 mb w rurę już po ok. 8-10 latach zamula się w ½ swojej średnicy, m.in. osypuje się ziemia z łączeń rur do wewnątrz itp. - co skutkuje podniesieniem wody w rowie np. o ok. 30-40 cm. W lecie (susze) lustro wody może się obniżać i istnieje możliwość samodzielnego podczyszczania przepustu, ale tylko do ok. 8 mb długości. Przeczyszczenie na dłuższym odcinku wymaga wyspecjalizowanej płatnej usługi czyszczenia.
 • Prędzej czy później rury zanieczyszczają się, w związku z czym powstają problemy dotyczące zmiany stanu wody na gruncie i niezwykle trudno, a czasem niemożliwe jest zlokalizowanie miejsc zanieczyszczenia (przytkania rury).
 • Każdy rów powstał kiedyś w jakimś konkretnym celu i miał/ma odprowadzać nadmiar wody z całej okolicy np. w związku z pojawieniem się ponadnormatywnych opadów lub innych sytuacji występujących raz na kilka lat. Zawsze warto zapytać osoby, które mieszkają od dłuższego czasu o historię danego rowu.
 • Rowy stanowią strukturę do ochrony przed żywiołami i tworzono infrastrukturę do obrony przed ich skutkami. Ignorowanie w te infrastruktury i bagatelizowanie skutków likwidacji rowów, czego skutkiem są lokalne podtopienia. W znacznej części z tych podtopień i zalań pewnie można by uniknąć gdyby rowy były czyszczone i drożne. Likwidacja rowu lub jego zamiana w sieć zamkniętą (rurę) powinno być ostatecznością.
 • Właściciele rowów często nie zdają sobie sprawy z różnicy pomiędzy wodami powierzchniowymi a podziemnymi (takimi, które są zlokalizowane płytko pod powierzchnią ziemi). Jeśli przez lata woda płynie takim rowem, to również woda podziemna może zacząć płynąć zgodnie z takim ciekiem. Może się wydawać, że w rowie woda nie płynie, co może okazać się mylące, ponieważ woda płynie, ale pod powierzchnią gruntu. W związku z czym przesunięcie rowu i posadowienie budowli w miejscu starego rowu może przyczynić się do zalewania nieruchomości bądź pojawienia się wody na pobliskich działkach.

 

PODSUMOWANIE

 • Obowiązek prawidłowego utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów.
 • Jeżeli urządzenia nie są utrzymywane we właściwy sposób, to organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji ustala szczegółowe zakresy i terminy wykonywania tego obowiązku.
 • Zasypanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa rowu jest ingerencją w urządzenie wodne, która to czynność wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 • Uzyskanie pozwolenia na zasypanie rowu, jego przeniesienie, zamknięcie w sieć zamkniętą – „rurę”, czyli: odbudowę, rozbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację będzie możliwa wyłącznie wtedy, gdy jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy.
 • Informacje o nielegalnej likwidacji rowów są przekazywane do tut. urzędu celem podjęcia działań w celu jego przywrócenia na koszt właściciela gruntu.
 • Likwidacja rowu może wiązać się ze zmianą warunków wodnych na gruncie i zgodnie z art. 29 Prawa wodnego, na wniosek strony poszkodowanej, tut. urząd prowadzi postępowanie w celu przywrócenia warunków wodnych na koszt właściciela gruntu, który zmiany dokonał.
   
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 23.08.2013, 10:44
Rzeki, cieki, rowy, stawy na terenie miasta

 

Rzeka Biała główna rzeka Białegostoku jest lewobrzeżnym dopływem Supraśli o długości 29,9 km i powierzchni zlewni 119 km2. Rzeka bierze swój początek pod Protasami na wysokości ok. 168 m npm, uchodzi do Supraśli na wysokości 115 npm. Przeciętny spadek koryta rzeki - 2,1 ‰. Kierunek biegu rzeki północno – zachodni.

 

Na terenie miasta Białegostoku znajduje się  40 112 mb odbiorników wód deszczowych. Są to rowy, cieki naturalne /Dolistówka i Bażantarka/ oraz rzeka Biała.
 

Utrzymaniem oraz eksploatacją powyższych urządzeń zajmuje się Departament Ochrony Środowiska i  Gospodarki Komunalnej. Prace polegają głównie na konserwacji bieżącej powyższych urządzeń wodnych oraz stawów na terenie miasta tj.:

 • wykaszaniu skarp i poboczy  cieków z porostów traw
 • wykaszanie dna z roślinności wodnej
 • usuwanie zakrzaczeń na skarpach cieków
 • odmulaniu dna cieków 
 • wymianie  zniszczonych umocnień 
 • naprawa budowli piętrzących
 • likwidacja zatorów na trasie cieków

 

Na terenie Białegostoku znajduje się 14 stawów. Systematycznie w miarę posiadanych środków następuje renowacja i odbudowa zbiorników w granicach miasta.
Ostatnio odbudowane zostały stawy: „Serce’’ w Parku Planty oraz staw przy Galerii „Biała”.
 

W najbliższych planach miasta jest renowacja pięciu stawów w Parku Lubomirskich w (Dojlidy), dwóch stawów przy Browarze Dojlidy oraz stawu przy ul. A. Fredry.
 

Kolejne planowane realizacje to odbudowa stawu przy pałacyku Hasbacha w Dojlidach, fosy w Ogrodzie Branickich, oraz stawów   przy ul. Marczukowskiej  oraz staw przy ul. Mickiewicza.

 

Staw przy ul. Marczukowskiej

 

Rów Bażantarka – odbiornik wód deszczowych

 

Przykład budowli wodnej

– mnich na stawie w Parku Lubomirskich

 

Widok rzeki Biała podczas przeprowadzania prac

konserwacyjnych, przykład budowli

– wlot kanalizacji deszczowej

Słowa kluczowe:ciekirowyrzekistawy
Ostatnia modyfikacja: Elżbieta Roszczenko 08.02.2012, 10:07
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość