A A A Przełącz na wysoki kontrast

Prezydent Miasta Białegostoku
ogłasza nabór wniosków
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Białystok.
Wnioski można składać do 2 lutego 2015 r.

 

W projekcie budżetu Miasta Białystok na rok 2015 przeznaczono na ten cel kwotę 1.000.000 złotych.

 

Podmioty zainteresowane otrzymaniem w roku 2015 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych lub ruchomych powinni złożyć wnioski do 2 lutego 2015 r. do godz. 17.00 (zgodnie z art. 57 § 4 kpa) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.


Formularz wniosku można pobrać ze strony http://cu.um.bialystok.pl w kategorii spraw Biuro Kultury, w karcie informacyjnej Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane …
lub otrzymać w Biurze Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. J.K. Branickiego 9, p. 207 (II piętro),
tel. 85 869 6366.

 

Warunkiem przyznania dotacji jest terminowe złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników, tj.

 1. aktualnym dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do zabytku, np. aktualnym odpisem z księgi wieczystej lub aktualnym wypisem z rejestru gruntów (w przypadku braku księgi wieczystej), a w przypadku ograniczonego prawa własności – także umowy dotyczącej przeniesienia prawa do dysponowania zabytkiem, np. umowy użyczenia lub dzierżawy,
 2. kopią decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
 3. fotograficzną dokumentacją stanu zachowania zabytku w ilości od 5 do 15 zdjęć (w tym: 1 zdjęcie ukazujące cały obiekt będący przedmiotem wniosku, a pozostałe - dokumentujące jego aktualny stan techniczny z akcentem na część, przy której prowadzone będą prace),
 4. pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku na wykonanie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
 5. pozwoleniem na budowę lub potwierdzeniem zgłoszenia robót budowlanych, jeśli prowadzone prace wymagają takiego postępowania na podstawie Prawa budowlanego,
 6. projektem prac, jeśli wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
 7. całkowitym kosztorysem prac:
  dla prac lub robót budowlanych inwestorski kosztorys budowlany powinien być szczegółowy i zawierać następujące elementy: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem. Kosztorys musi być sporządzony, a następnie sprawdzony, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, a także musi być podpisany przez wykonawcę prac, kierownika robót, inspektora nadzoru oraz wnioskodawcę. Uwaga! Podpis inspektora nadzoru inwestorskiego musi mieć brzmienie: Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów. Inspektor nadzoru. Imię i nazwisko. Pieczęć.
  dla prac konserwatorskich i restauratorskich powinien to być kosztorys ofertowy, zawierający cenę netto i brutto, podpisany przez uprawnionego wykonawcę prac oraz wnioskodawcę.
 8. zgodą właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, dzierżawca lub jednostka organizacyjna, na rzecz której ustanowiony jest trwały zarząd,
 9. uchwałami współwłaścicieli zabytku nieruchomego: o powołaniu zarządu, o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie prac oraz o upoważnieniu zarządu do złożenia oświadczenia woli w zakresie zawarcia z Miastem Białystok umowy na udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w przypadku gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa,
 10. pełnomocnictwem, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela.

W przypadku gdy przeprowadzanie prac lub robót wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, do wniosku dołącza się:

 1. aktualny dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zabytku, np. aktualny odpis z księgi wieczystej lub aktualny wypis z rejestru gruntów, a w przypadku ograniczonego prawa własności – także umowy dotyczącej przeniesienia prawa do dysponowania zabytkiem, np. umowy użyczenia lub dzierżawy,
 2. kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
 3. fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku w ilości od 5 do 15 zdjęć (w tym: 1 zdjęcie ukazujące cały obiekt będący przedmiotem wniosku, a pozostałe - dokumentujące aktualny jego stan techniczny z akcentem na część, przy której prowadzone będą prace),
 4. pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku na wykonanie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
 5. projekt lub program prac
 6. całkowity kosztorys prac:
  dla prac lub robót budowlanych: inwestorski kosztorys budowlany musi być szczegółowy i zawierać następujące elementy: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem. Kosztorys musi być sporządzony, a następnie sprawdzony, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, a także musi być podpisany przez inspektora nadzoru oraz wnioskodawcę. Uwaga! Podpis inspektora nadzoru inwestorskiego musi mieć brzmienie: Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów. Inspektor nadzoru. Imię i nazwisko. Pieczęć.
  dla prac konserwatorskich i restauratorskich: kosztorys musi zawierać cenę netto i brutto oraz być sporządzony przez uprawnionego wykonawcę prac oraz podpisany przez wnioskodawcę.

UWAGA: Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane mogą być przyznane jedynie na nakłady konieczne obejmujące:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.


Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
 

W szczególnych przypadkach, gdy zabytek wymaga prowadzenia skomplikowanych pod względem technologicznym prac lub wykonania niezwłocznych prac zapobiegających degradacji zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości nieprzekraczającej 90% nakładów koniecznych na ich wykonanie.

 

Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest w skali od 0 do 100 punktów w oparciu o następujące kryteria:

 1. czas powstania zabytku – do 10 punktów,
 2. autentyczność zabytku i jego wpływ na tożsamość kulturową miasta (wartość artystyczna, historyczna i naukowa zabytku w skali miasta) – do 20 punktów,
 3. dostępność zabytku – do 5 punktów,
 4. konieczność prowadzenia prac wynikająca ze stanu zachowania zabytku – do 20 punktów,
 5. stosowanie rozwiązań i materiałów zgodnych ze sztuką konserwatorską – do 20 punktów,
 6. rzetelność przedłożonego kosztorysu – do 10 punktów,
 7. udział procentowy środków z budżetu miasta oraz pozyskanych z innych źródeł w realizacji zadania (nie wyższy niż 50% kosztów zadania – Rada Miasta Białegostoku jedynie w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, może udzielić dofinansowania w wysokości nieprzekraczającej 90% wartości kwalifikowanej zadania) – do 10 punktów,
 8. rzetelność i terminowość rozliczeń dotacji udzielonych w poprzednich latach – do 5 punktów.

 

 

 

Ryszard Rozumiłowski
Miejski Konserwator Zabytków
 

Do pobrania
docwzór wniosku_2015.docdoc, 64 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Dotacje

 

Co roku w budżecie Miasta Białystok, w dziale 921, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami są zapewnione środki finansowe na działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego miasta, przeznaczane na remonty konserwatorskie obiektów będących własnością gminy, a także ewidencjonowanie i badanie zabytków.


W ramach zadań z zakresu administracji publicznej, z budżetu Miasta udzielane są także dotacje właścicielom i zarządcom obiektów zabytkowych, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Miasta Białystok i nie stanowiących jego własności, przyjętą na podstawie art. 82.2. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


Ponadto, na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji kultury, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), Miasto przeznacza środki na wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku, które przyznawane są w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na prace remontowo- konserwatorskie i dokumentacje obiektów zabytkowych z budżetu miasta. Rozdział 92120

  Kwota wydatków
2004 132 748,00
2005 409 681,00
2006 691 563,00
2007 715 189,00
2008 947 122,00
2009 3 259 275,00
2010 6 583 906,00
2011 5 814 803,00
2012 167 989
2013 329 308

 

Zestawienie dotacji na prace przy zabytkach udzielonych przez Radę Miasta Białystok w latach 2005 - 2014

 Rok  Liczba Wniosków Liczba przyjętych dotacji Kwota udzielonych dotacji
2005 2 2 296 940,00
2006 3 1 20 000,00
2007 11 8 500 000,00
2008 7 6 295 000,00
2009 14 8 477 714,00
2010 16 4 1 212 908,00
2011 17 14 869 900,00
2012 11  3  153 200
2013  16  5 1 300 000 
2014  8    7  1 200 000 


 

Ostatnia modyfikacja: Kamila Busłowska 25.07.2014, 13:44
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Biuro Kultury
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Branickiego 9 pok. 207-212

15-950 Białystok
tel: 85 869 63 69

      85 869 63 66
fax: 85 869 63 51
kultura@um.bialystok.pl

 

Departament Urbanistyki

Referat Programowania Rozwoju Przestrzennego

ul. Białówny 11

15-437 Białystok

pok. 208

tel: 85 869 63 69

fax: 85 869 66 07

swicher@um.bialystok.pl

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Branickiego 3/5

tel: 85 8696511
      85 8696514

e-mail: mkz@um.bialystok.pl