A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU PRZEKAZYWANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

I. PODSTAWY PRAWNE

 

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych przekazywane są zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127 poz. 857 ze zm.)
  • Uchwałą Nr LXI/801/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 listopada 2010 r.
    w sprawie wspierania rozwoju sportu w Białymstoku, przyznawania stypendiów sportowych, olimpijskich oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe
    (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010r. Nr 298, poz. 3869, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 298 poz. 3874),
  • Programem współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, opracowywanym na dany rok kalendarzowy.

 

Dotacje na realizację zadań zleconych przyznawane są z zachowaniem procedury konkursowej, a także z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

II. TRYB SKŁADANIA OFERT

 

1.      Otwarty konkurs ofert

 

1)      Organ administracji publicznej zamierzający wesprzeć lub powierzyć wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, ogłasza otwarty konkurs ofert.

 

2)      Po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert organizacje pozarządowe działające na obszarze miasta Białegostoku w formie: stowarzyszenia, fundacji, białostockiego klubu sportowego i innych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej mają nie mniej niż 21 dni na złożenie oferty lub wniosku (wzory do pobrania w zakładce dokumenty oraz pod każdym konkursem) wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego (nie dotyczy Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej, których ewidencja prowadzona jest przez Prezydenta Miasta Białegostoku).

 

3)      Organizacja pozarządowa składa ofertę na realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizację lub uczestnictwo w sportowych imprezach, zawodach, zajęciach, w tym z udziałem osób niepełnosprawnych.

 

Oferent składa jedną ofertę z uwzględnieniem wszystkich lub jednej z form realizacji zadania.

 

4)      Wsparcie zadania następuje poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:

a)      koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego):

- transport, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zadania (w przypadku wyjazdu na zawody, obozy sportowe),

- wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania,

- wynagrodzenie szkoleniowców (trenerów lub instruktorów sportu, w przypadku realizacji szkolenia sportowego).

b)      koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania - działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu):

- księgowość (związana wyłącznie z realizowanym zadaniem),

- obsługa techniczna, sędziowska i medyczna zadania (w przypadku organizacji imprez, zawodów sportowych w Białymstoku).

c)      inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:

- zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np.: ubezpieczenie, licencje, wpisowe do zawodów, ochrona imprezy masowej itp.):

- zakup sprzętu sportowego (niezbędnego do realizacji zadania, do 20% udzielonej dotacji),

- zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania (tj.: medale, puchary, statuetki oraz inne rzeczowe, o wartości do 750 zł/szt. brutto, w przypadku organizacji imprez w Białymstoku).

 

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert oraz określeniu kwoty dofinansowania określone są w ogłoszonym konkursie.

 

5)      Dotacje na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na:

a)      koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne itp.),

b)      podatki, cła, opłaty skarbowe,

c)      zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

d)     opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,

e)     nabycie lub dzierżawy gruntów,

f)       zadania inwestycyjne oraz prace remontowe i budowlane,

g)     działalność gospodarczą i polityczną,

h)      odsetki karne i kary.

 

2.      Oferta autorska

Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Złożony wniosek powinien zawierać w szczególności: opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji. Organ administracji publicznej, w terminie nieprzekraczającym l miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową biorąc pod uwagę: 

a)      stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

b)      zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,

c)      środki dostępne na realizację zadań publicznych,

d)     korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową.

 

Następnie organ informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego oferenta o trybie zlecenia zadania publicznego oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Na ogłoszony konkurs Organizacja Pozarządowa składa ofertę wraz z załącznikami zgodnie z procedurą.

 

 

3.      Procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na wniosek organizacji pozarządowej organ wykonawczy może zlecić organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 

a)      wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000zł.,

b)      zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.


Uznając celowość zadania publicznego przez organizację pozarządową, składa ona ofertę na jego realizację. Wówczas w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy zamieszcza ofertę do publicznej wiadomości na okres 7 dni: na stronach internetowych: www.bip.bialystok.pl, www.bialystok.pl – sport – dotacje dla klubów oraz w siedzibie organu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wskazanego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag organ wykonawczy zawiera umowę o wsparcie bądź też powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta organizacji pozarządowej stanowi załącznik do umowy. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000zł.

 

4.      Prosimy o dokładne zapoznawanie się z warunkami ogłaszanych konkursów. Oferty złożone na drukach innych niż załączone do konkursu, niekompletne lub złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.

 

Konkursy publikuje się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku: www.bip.bialystok.pl , www.bialystok.pl – sport – dotacje dla klubów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego. Przy każdym ogłoszonym konkursie zamieszczany jest wzór oferty na dany konkurs - do pobrania w pliku.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego, ul. Warszawska 21, pokój 309 tel. 085-869-6213.

 

 

III. TRYB PRZYZNANIA DOTACJI

Złożone oferty opiniowane są na posiedzeniu Komisji Konkursowej powołanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. Komisja przedstawia Prezydentowi Miasta opinię dotyczącą złożonych wniosków wraz z propozycją wysokości dotacji. Ostateczną decyzję w sprawie udzielenia dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Białegostoku. Od decyzji Prezydenta nie przysługuje odwołanie.

 

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert oraz określeniu kwoty dofinansowania:

1)      merytoryczna wartość projektu i jego zgodność z celami zadania – zakres, wielkość zadania - zadanie powinno dotyczyć upowszechniania kultury fizycznej, jego realizacja prowadzić do rozwoju sportu w Białymstoku, wpływać na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców, rozwój stosunków społecznych lub osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach,

2)      ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – kosztorys powinien zawierać realne, wiarygodne koszty, ściśle związane z realizowanym zadaniem,

3)      liczba osób objętych projektem oraz wysokość opłat pobieranych od uczestników zadań - dotyczy szkolenia sportowego, organizacji imprez czy prowadzenia zajęć sportowych,

4)      atrakcyjność, ranga zawodów, klasa rozgrywkowa – imprezy sportowe o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, w przypadku dyscyplin zespołowych – klasa rozgrywkowa (poziom sportowy),

5)      łączna ilość punktów uzyskanych przez klub w ramach „Systemu Sportu Młodzieżowego” – punkty przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki za sukcesy sportowe dzieci i młodzieży w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,

6)      rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć zlecanych przez Miasto - doświadczenie w realizacji wcześniejszych przedsięwzięć,

7)      wyniki przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Białegostoku – kontrole dotyczą stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy,

8)      posiadanie bazy lokalowej do realizacji zadania oraz kwalifikowanej kadry
- wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

9)      udział środków finansowych własnych oraz środków finansowych z innych źródeł
/ 30% kosztów zadania/
- środki finansowe własne (nie dotyczą wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy),

10)  prowadzenie działalności na obszarze Miasta Białegostoku – zadania skierowane do mieszkańców Miasta Białegostoku.Niezależnie od złożonych w procedurze konkursowej dokumentów organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację przed podpisaniem umowy przedkładają do Biura Sportu i Rekreacji następujące dokumenty:

a)zaktualizowany kosztorys dostosowany do kwoty otrzymanej dotacji,

b) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania.


Organizacje pozarządowe zobowiązane są do uwzględnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy. 

 

Po dopełnieniu powyższych formalności następuje zawarcie umowy na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego oraz przekazanie środków finansowych w terminie wskazanym w umowie.

 

Koszty realizacji zadania pokrywane z dotacji kluby mogą ponosić od dnia podpisania umowy.

 

 

IV. ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

 

Rozliczenie realizacji zadania następuje w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, na odpowiednim formularzu. Sprawozdanie należy dostarczyć do Biura Sportu i Rekreacji wraz z oryginałami faktur dokumentujących wkład własny oraz środki otrzymane z dotacji. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści: „ Kwota w wysokości … została pokryta z dotacji udzielonej przez Gminę Białystok, na podstawie umowy z dnia…., nr….”. Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta.

 

Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania wraz z odsetkami, na rachunek bankowy Zleceniodawcy podany w umowie.

Do sprawozdania z realizacji zadania publicznego klub może załączyć: listy osób objętych zadaniem, komunikaty końcowe oraz protokoły przekazania nagród zakupionych ze środków z dotacji.

Do pobrania:
pdfUchwała w sprawie rozwoju sportu w Białymstoku.pdfpdf, 99 KB
pdfUchwała zmieniająca.pdfpdf, 64 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
docWzór wypełnienia oferty realizacji zadania publicznego.docdoc, 114 KB
Słowa kluczowe:dotacjedotowane podmioty
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość