A A A Przełącz na wysoki kontrast
Twoje Centrum Miasta

Kalendarz wydarzeń planowanych w obszarze: Rynek Kościuszki, Plac im. Jana Pawła II

 

 

 

Udostępnianie śródmiejskiej przestrzeni publicznej w skład, której wchodzą: Rynek Kościuszki, Pl. Jana Pawła II oraz Pl. Marszałka J. Piłsudskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 1247/11 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 sierpnia 2011 r.

 

wnioski:

  • Pobierz wniosek z prośbą na organizację przedsięwzięcia (imprezy, wystawy) planowanego na Rynku Kościuszki, Pl. Jana Pawła II i Pl. Marszałka J. Piłsudskiego
  • Pobierz wniosek z prośbą o udostępnienie miejsca na Rynku Kościuszki, Pl. Jana Pawła II pod sezonowy ogródek gastronomiczny (SOG)


Oryginały wniosków należy składać przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia na jeden z poniżej wymienionych sposobów:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (parter) lub
  • pocztą na adres: Departament Prezydenta Miasta, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

 

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy plan sytuacyjny lub wizualizację wydarzenia/wystawy oraz krótki program i cel planowanego przedsięwzięcia. W przypadku wydzierżawienia terenu pod sezonowe ogródki gastronomiczne, do wniosku należy dołączyć zwymiarowany plan sytuacyjny z zaznaczoną na wyrysie gruntów lokalizacją tymczasowego ogródka w skali 1:500 oraz projekt ogródka gastronomicznego z uwzględnieniem form poszczególnych elementów jego wyposażenia jak również zastosowanych materiałów. W trakcie trwania procedury weryfikacyjnej, wnioskodawca może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowej dokumentacji, niezbędnej w celu prawidłowego załatwienia sprawy, w szczególności dotyczy to przedsięwzięć organizowanych w pasie drogowym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

 

Złożenie wniosku nie wiąże się z automatycznym udzieleniem zgody na organizację wydarzenia w Śródmiejskiej Przestrzeni Publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwa jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub jemu podległa, będąca administratorem danego terenu, udziela stosownego zezwolenia w formie pisemnej.
 

Dane kontaktowe

Departament Prezydenta Miasta

tel. 85-869-6247

email: mrugien@um.bialystok.pl
 

Dostępne lokalizacje

Ściągnij plik .pdf z mapami do wydrukuRynek Kościuszki pierzeja zachodniaRynek Kościuszki część centralna 

Rynek Kościuszki pierzeja wschodnia


Pl. im. Jana Pawła II

 

Pl. im. Marszałka J. Piłsudkiego

Lokalizacja wystaw

 

Wizualizacja z proponowanymi lokalizacjami wystaw w przestrzeni Rynku Kościuszki

Białystok wielu kulturBiałystok kulinarny